• شمی الکتریک توان(شیماتو)
  • گارد الکتریک ایران
  • کشت وصنعت ودام کاهو
  • نوژن دشت پارسه
  • الماس تابان خلیج فارس
  • ساینا شاهوار
  • معدن کاوان دونیت پارس

مجموعه گروه سه دارای هفت شرکت زیر مجموعه درحوزه فعایت های متفاوت صنعتی معدنی تجاری میباشد.